SHËRBIMET

Ndalohen akitivitetet e rrezikshme brenda qendres!

Ndalohet pirja e duhanit!

Ndalohet fotografimi i lokaleve brenda qendrës!